C语言程序设计报告第九章

原创 2018年04月17日 20:21:59
#include<stdio.h>

struct ser

{

  int h,m,s;

} time;

int main()

{

  int x;

  scanf("%d:%d:%d",&time.h,&time.m,&time.s);

  scanf("%d",&x);

  time.s+=x;

  if(time.s>=60)

  {

    time.m+=1;

    time.s=time.s-60;

    if(time.m>=60)

    {

      time.h+=1;

      time.m=time.m-60;

      if(time.h==24)

      {

        time.h=0;

      }

    }

  }

  printf("%d :%d :%d\n",time.h,time.m,time.s);

  return 0;

}

#include<stdio.h>

struct ser

{

  int n;

  char a[20];

  double m;

}q[10];

int main()

{

  int x;

  scanf("%d",&x);

  for(int i=0;i<x;i++)

  scanf("%d %s %lf",&q[i].n,q[i].a,&q[i].m);

  double sum=0;

  for(int i=0;i<x;i++)

  {

    sum=sum+q[i].m;

  }

  printf("%.2lf",sum/x);

  return 0;

}

#include <stdio.h>

struct complex{

  int real;

  int imag;

};

struct complex multiply(struct complex x, struct complex y);

int main()

{

  struct complex product, x, y;

  scanf("%d%d%d%d", &x.real, &x.imag, &y.real, &y.imag);

  product = multiply(x, y);

  printf("(%d+%di)\n(%d+%di)\n%d+%di\n",

      x.real, x.imag, y.real, y.imag, product.real, product.imag);

  return 0;

}
struct complex multiply(struct complex x, struct complex y){

struct complex z;

z.real = x.real * y.real - x.imag * y.imag;

z.imag = x.real * y.imag + x.imag * y.real;

return z;
}
#include<stdio.h>

struct book

{

  char name[10];

  float price;

};

int main()

{

  struct book a[10];

  int min=0,max=0,n,i;

  scanf("%d",&n);

  for(i=1; i<=n; i++)

  {

    scanf("%s%f",a[i-1].name,&a[i-1].price);

  }

  for(i=1; i<n; i++)

  {

    if(a[i].price>a[max].price)

      max=i;

    if(a[i].price<a[min].price)

      min=i;

 

  }

  printf("%.1f,%s\n",a[max].price,a[max].name);

  printf("%.1f,%s\n",a[min].price,a[min].name);

  return 0;

}

#include<stdio.h>

struct student

{

  int n;

  char a[20];

  double m;

}q[10];

int set_grade(double x)

{

  if(x<=59)

  {

    return 'D';

  }

  else if(x<=69)

  {

    return 'C';

  }

  else if(x<=84)

  {

    return 'B';

  }

  else

  {

    return 'A';

  }

}

int main ()

{

  for(int i=0;i<10;i++)

  {

    scanf("%d %s %lf",&q[i].n,q[i].a,&q[i].m);

  }

  for(int i=0;i<10;i++)

  {

    char str=set_grade(q[i].m);

    printf("%d %s %lf %c\n",q[i].n,q[i].a,q[i].m,str);

  }

  return 0;

}

/*

1 asd 85

2 wer 75

3 wrt 70

4 bgu 84

5 tyi 90

6 gut 69

7 ghb 60

8 yut 50

9 guy 100

10 edc 78

*/

三、改错

#include<stdio.h>

int main()

{

  char str[]="总分最高的学生是:",s[]="分";//存入一个字符型汉字数组

  struct students

  {

    int number;

    char name[20];

    int score[3];

    int sum;

  }student[100];//student[100]定义一个结构体数组

  int i,j,k,n,max=0;

  printf("n=");

  scanf("%d",&n);

  for(i=0; i<n; i++)

  {

    scanf("%d%s",&student[i].number,student[i].name);

    for(j=0; j<3; j++)

    {

      scanf("%d",&student[i].score[j]);

    }

    student[i].sum=student[i].score[0]+student[i].score[1]+student[i].score[2];

  }

  k=0;

  max=student[0].sum;

  for(i=0; i<n; i++)

  {

    if(max<student[i].sum)

    {

      max=student[i].sum;//更新max的值

      k=i;

    }

 

  }

 

  printf("%s %s, %d%s\n",str,student[k].name,student[k].sum,s);//变成输出汉字型

  return 0;

}

/*

5

1 wer 23 44 67

2 rer 34 67 88

3 rdf 65 76 44

4 fgh 99 99 99

5 fby 56 88 54

5

1 黄岚 78 83 75

2 王海 76 80 77

3 沈强 87 85 76

4 张枫 92 88 78

5 章盟 80 82 75

*/

(1)

#include<stdio.h>

#include<iostream>

#include<algorithm>

using namespace std;

struct date

{

  int a;

  int b;

  int c;

};

struct node

{

  char name[20];

  struct date birth;

  char num[50];

} node[100],t;

int n;

void sort()

{

  int i,j;

  for(i=0; i<n; i++)

  {

    for(j=0; j<n-i-1; j++)

    {

      if(node[j].birth.a<node[j+1].birth.a)

      {

        t=node[j];

        node[j]=node[j+1];

        node[j+1]=t;

      }

    }

  }

  for(i=0; i<n; i++)

  {

    printf("%s ",node[i].name);

    printf("%d ",node[i].birth.a);

    printf("%s\n",node[i].num);

  }

}

int main()

{

  int i;

  cin>>n;

  for(i=0; i<n; i++)

  {

    scanf("%s",node[i].name);

    scanf("%d %d %d",&node[i].birth.a,&node[i].birth.b,&node[i].birth.c);

    node[i].birth.a=((node[i].birth.a*100+node[i].birth.b)*100+node[i].birth.c);

    scanf("%s",node[i].num);

  }

  sort();

  return 0;

}

/*

3

zhang 1985 04 03 13912345678

wang 1982 10 20 86057188018448

qian 1984 06 19 13609876543

*/

(2)

#include<stdio.h>

int main()

{

  int compareRational(double x,double y);

  double x,y,a,b,c,d;

  int r=0;

  scanf("%lf/%lf",&a,&b);

  x=a/b;

  scanf("%lf/%lf",&c,&d);

  y=c/d;

  r=compareRational(x,y);

  if(r==-1)

  {

    printf("%.lf / %.lf < %.lf / %.lf\n",a,b,c,d);

  }

  else if(r==0)

  {

    printf("%.lf / %.lf = %.lf / %.lf\n",a,b,c,d);

  }

  else

  {

    printf("%.lf / %.lf > %.lf / %.lf\n",a,b,c,d);

  }

  //printf("%d\n",r);

  return 0;

}

int compareRational(double x,double y)

{

  if (x>y)

    return 1;

  else if (x<y)

    return -1;

  else

    return 0;

}

/*

1/2 3/4

*/

(3)

#include<stdio.h>

#include<math.h>

//#include<stdlib.h>

#include<string.h>

int main()

{

  struct vec

  {

    double x;

    double y;

  } v1, v2;

  scanf("%lf %lf %lf %lf", &v1.x, &v1.y, &v2.x, &v2.y);

  double a, b;

  a = v1.x+v2.x;

  b = v1.y+v2.y;

  if(a < 0 && a > -0.05)

    a = 0.0;

  if(b < 0 && b > -0.05)

    b = 0.0;

  printf("(%.1f, %.1f)", a, b);

}

/*

3.5 -2.7 -13.9 8.7

*/

Linux下的C语言程序设计

本课程从C语言的实际应用开始,着重于C语言的综合应用,将各种知识点融会贯通,彻底破除C语言学习中不会,好像又说不出来哪里不会,会了好像有什么都做不了的困扰,不将C语言作为一个个独立的知识点大卸八块的讲解,永远将其视为一个整体,综合运用解决问题。欢迎加入QQ群79273702随时提问答疑
 • 2017年04月17日 10:04

C语言程序设计报告第九章

#include&amp;lt;stdio.h&amp;gt; struct ser { int h,m,s; } time; int main() { int x; ...
 • qq_40721948
 • qq_40721948
 • 2018-04-17 20:21:59
 • 24

C语言程序设计实验课习题报告代码

实验题目1:已知摄氏温度( ℃ )与华氏温度( F )的转换关系式是:。编写一个摄氏温度与华氏温度的转换程序, 输入摄氏温度( C ), 输出华氏温度( F )。 #include int mai...
 • jlu_nnbs
 • jlu_nnbs
 • 2016-11-23 21:47:49
 • 820

C++程序设计实验报告(一)

C++程序设计实验报告(一) (班级:计114-3,学号:201158504342,姓名:张宗佳)   实验内容:C++程序的编写和运行 实验目的:掌握简单C++程序的编辑、编译、连接和运行的...
 • zongjia618
 • zongjia618
 • 2012-01-09 16:15:50
 • 232

程序设计实验报告(15.1)

/* *实验内容:    * 程序的版权和版本声明部分    * Copyright (c) 2011, 烟台大学计算机学院学生    * All rights reserved.    *...
 • sdzcwanglin
 • sdzcwanglin
 • 2012-05-30 18:02:40
 • 522

C语言程序设计,实验报告程序

1.判断输入字符种类 #include #include int main() { char c; printf("plz enter character:\n "); ...
 • qq_33160365
 • qq_33160365
 • 2016-03-26 11:44:16
 • 622

C++程序设计实验报告(9-5)

* 实验内容:实现Time类中的运算符重载 * 程序的版权和版本声明部分  * Copyright (c) 2011, 烟台大学计算机学院学生  * All rights reserv...
 • chuang123xin
 • chuang123xin
 • 2012-04-18 18:12:55
 • 368

c语言程序设计第三次上机实验报告

任务1:假设整型变量 a 的值是 1,b 的值是 2,c 的值是 3,请判断各语句的值,写出执行结果,并作简短分析.   1)  x = a ? b : c;  (若x的值等于a就选取b的值,否...
 • iceyung
 • iceyung
 • 2013-03-29 19:27:23
 • 1363

C++程序设计实验报告《一》(3)

/* * 程序的版权和版本声明部分 * Copyright (c) 2011, 烟台大学计算机学院学生 * All rights reserved. * 文件名称:  三角形--默认构造函数...
 • chuang123xin
 • chuang123xin
 • 2012-03-19 19:13:27
 • 467

2017.11.3 关于C语言程序设计现代方法第9章第8题

原题: 编写函数模拟掷骰子的游戏(两个骰子)。第一次掷的时候,如果点数之和为7或11则获胜;如果点数之和为2、3或12则落败;其他情况下的点数之和称为“目标”,游戏继续。在后续的投掷中,如果玩家再次掷...
 • qq_40738093
 • qq_40738093
 • 2017-11-03 14:40:30
 • 260
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:C语言程序设计报告第九章
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)