python3练习3-数字求和

#coding:utf-8

#输入数字

num1=input('请输入第一个数字: ')

num2=input('请输入第二个数字: ')

#求和操作

sum=float(num1) + float(num2)

#输出计算结果

print('数字 {0} 和 {1} 相加的结果为:  {2}'.format(num1, num2,  sum))

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页