java2 继承

原创 2018年04月17日 16:53:08
package J_Teacher;
class J_Employee{
	public int m_workYear; //工作的年限
	public J_Employee () {
		m_workYear=1;
		
	}//J_Employee构造方法结束
}//类J_Employee结束
public class J_Teacher extends J_Employee{
	public int m_classHour;//授课的课时
	public J_Teacher() {
		m_classHour=96;
	}//J_Teacher()构造方法结束
  public void mb_printInfo() {
  	System.out.println("该教师的工作年限为"+m_workYear);
  	System.out.println("该教师授课的课时为"+m_classHour);
  }
  public static void main(String args[]) {
  	J_Teacher tom=new J_Teacher();
  	tom.mb_printInfo();
  }//方法main结束
}//类J_Teacher结束

在上面的例程中,类J_Employee是类J_Teacher的直接父类,是表示职工的类,类J_Teacher是类J_Employee的子类,是表示教师的类。

在子类和父类之间可以进行类型转换,有两种:

  一种是隐式类型转换:即将类型为子类型的数据转换成为类型为其父类型的数据,这时可以不需要强制类型转换运算                      符“()”

  一种是显式类型转换:即将类型为父类型的数据转换成为类型为其子类型的数据,这时通常需要强制类型转换运算                          符“()”


收藏助手
不良信息举报
您举报文章:java2 继承
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)