vue token解析 解析token中携带的数据

1. 安装插件

	npm install jwt-decode --save

2. 在需要使用的地方引入

	import jwtDecode from 'jwt-decode'
	const code = jwtDecode(res.data.data.accessToken)
	console.log(code)// 就可以解析成功了
	

3.例子:

在这里插入图片描述

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页