EOJ 3536 蛇形矩阵

版权声明:get busy living...or get busy dying https://blog.csdn.net/qq_41444888/article/details/79980084

题目链接

感觉就是一道很水的模拟,当时比赛的时候总是超时,事后听说是找规律?心态崩了心态崩了
题解链接: EOJ 3536
挂一下自己当时的模拟代码,思路还是不够灵活啊。。。!!
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<cmath>
using namespace std;
long long a[200005];
//int b[200005];
int main()
{
  int n;
  while(scanf("%d",&n) != EOF)
  {
    memset(a, 0, sizeof(a));
    int cnt = 0;
    int now = n - 1;
    int nowhang = 1;
    int nowhang1 = n;
    if(n == 1)
    {
      printf("1\n");
      continue;
    }
    //int flag = 0;
    while(now > 0)
    {
      for(int i = 1; i <= now; i ++)
        a[nowhang] += (++ cnt);
      for(int i = 0; i < now; i ++)
        a[nowhang + i] += (++ cnt);
      for(int i = 1; i <= now; i ++)
        a[nowhang1] += (++ cnt);
      for(int i = 0; i < now; i ++)
        a[nowhang1 - i] += (++cnt);
      nowhang1 --;
      nowhang ++;
      now -= 2;
      if(nowhang1 == nowhang)
      {
        //flag = 1;
        a[nowhang1] += (++cnt);
        break;
      }
      if(nowhang1 < nowhang)
      {
        //flag = 1;
        break;
      }
    }
    for(int i = 1; i <= n; i ++)
      printf("%lld\n",a[i]);
    //cout<<flag;
  }
  return 0;
}

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页