python-进程

版权声明: https://blog.csdn.net/qq_41484460/article/details/80341558

1.创建方法:

            os.fork()#Unix/Linux

            multiprocessing.Process(target = "子进程执行的方法",agrs = (方法所需参数))#跨平台

            eg:

import multiprocessing
import os
import time
def run_proc():
    time.sleep(5)
    print("子进程(%s)正在运行"% os.getpid())
if __name__ == "__main__":
    print("父进程进程号为:%s"% os.getpid())
    p = multiprocessing.Process(target = run_proc)
    print("即将创建子进程")
    p.start()
    p.join()
    print("子进程执行完毕")

2.进程池:

  p = multiprocessing.Pool(processse = x)#设置同时存在的最大进程数

   p.apply_async()#添加进程

3.进程间通信

    Queue: #多进程通信

        q = Queue()

        q.put()#添加信息

        q.get()#读取信息

    Pipe:

        若duplex参数为True 则为全双工模式,否则为半双工

        全双工:Pipe[i].send()#添加信息,pipe[i].recv()接收信息

        半双工:pipe[0]读取信息,pipe[1]添加信息
没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试