Caleb Sung的博客

今天也要多学习一个

C语言:输出一个指定层数的塔形

题目来源:大工慕课 链接
作者:Caleb Sung

参考解答

#include<stdio.h>
void main()
{
  int floor,i,j,t;
  printf("输入层数。\n");
  scanf("%d",&floor);
  printf("\n\n----------图形如下----------\n\n\n");
  for(i=1;i<=floor;i++)
  {
    for(j=floor-i;j>=0;j--) //输出*前空格 
      printf(" ");
    for(t=1;t<=i;t++) //输出* 
    {
      printf("* ");
      if(t==i) //判断换行 
      {
        printf("\n");
        break;
      }
    }  
  }
  printf("\n\n----------------------------\n\n");
}

输出效果

【输入】10
【输出】

----------图形如下----------


     *
     * *
    * * *
    * * * *
   * * * * *
   * * * * * *
  * * * * * * *
  * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *


----------------------------
阅读更多

扫码向博主提问

去开通我的Chat快问

qq_41933331

非学,无以致疑;非问,无以广识
版权声明:根据中华人民共和国著作权法,转载请标明来源,作者保留依法追究未经授权转载行为的权利 https://blog.csdn.net/qq_41933331/article/details/79945423
所属专栏: C语言入门基础
上一篇VB:随机生成数组并分别计算主对角元素之和与副对角元素之和
下一篇C语言:输出一个指定行数的杨辉三角
想对作者说点什么? 我来说一句

c语言实现正倒金字塔

2017年12月07日 801B 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭