cf 246 E. Blood Cousins Return 二分+主席树

题目链接: http://codeforces.com/problemset/problem/246/E

题意:

你现在有一棵 1 e 5 1e5 1e5 个结点的树,每个结点有一个权值。你现在有 1 e 5 1e5 1e5 个询问,每个询问会有两个值 v , k v,k v,k ,询问的是结点 v v v 的往下第 k k k 代所有结点中有多少个不同的权值。

做法:

因为每一层的结点都已经固定了,所以我们可以按照层序遍历来给每一层的结点一个位置。这样的话询问中的——结点 v v v 的往下第 k k k 代所有结点,就会变成一个区间,等于是我们在这个区间中找有多少个不同的值。这就是一个主席树的板子问题。

但是怎么去找这个区间呢,这就用到了二分,两次二分找一个左边界和一个右边界即可。

代码

#include <bits/stdc++.h>
#define rep(i,a,b) for(int i = (int)a;i<=(int)b;i++)
#define rep_e(i,u,v) for(int i=head[u],v=to[i];~i;i=nex[i],v=to[i])
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=100005;
const int maxm=200005;
const int inf=1e9+7;
int rt[maxn*40],ls[maxn*40],rs[maxn*40],sz[maxn*40];
int a[maxn],n,q,ct,fa[maxn][25],dep[maxn],L[maxn],R[maxn];
int id[maxn],rid[maxn],ctmp,pos[maxn],d[maxn],val[maxn];

int head[maxn],to[maxm],nex[maxm],cnt;
void add(int u,int v){
  to[cnt]=v;nex[cnt]=head[u];
  head[u]=cnt++;
}
unordered_map<string,int > mp;
//id-i's pos£¬rid - posΪiµÄÊÇÄĸöid
void update(int &now,int las,int l,int r,int pos,int v){
  now=++ct;
  ls[now]=ls[las];
  rs[now]=rs[las];
  sz[now]=sz[las]+v;
  if(l==r) return ;
  int mid=(l+r)/2;
  if(pos<=mid) update(ls[now],ls[las],l,mid,pos,v);
  else update(rs[now],rs[las],mid+1,r,pos,v);
}
int query(int now,int las,int l,int r,int ql,int qr){
  if(ql<=l&&r<=qr){
    return sz[now]-sz[las];
  }
  int mid=(l+r)/2,ret=0;
  if(ql<=mid) ret+=query(ls[now],ls[las],l,mid,ql,qr);
  if(qr>mid) ret+=query(rs[now],rs[las],mid+1,r,ql,qr);
  return ret;
}
int gain(string s){
  if(!mp[s]) mp[s]=++ctmp;
  return mp[s];
}
void bfs(){
  queue<int> Q;
  Q.push(1);
  int tmp=0;
  while(!Q.empty()){
    int v=Q.front(); Q.pop();
    id[v]=++tmp;
    a[tmp]=val[v];
    rid[tmp]=v;
    rep_e(i,v,x){
      Q.push(x);
    }
  }
}
void dfs(int u,int dep){
  d[u]=dep;
  L[dep]=min(L[dep],id[u]);
  R[dep]=max(R[dep],id[u]);
  for(int i=head[u];~i;i=nex[i]){
    fa[to[i]][0]=u;
    dfs(to[i],dep+1);
  }
}

void build(){
  for(int j=1;(1<<j)<=n;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      fa[i][j]=fa[fa[i][j-1]][j-1];
  for(int i=1;i<=n;i++){
    update(rt[i],rt[i-1],1,n,i,1);
    if(pos[a[i]]){
      int tmp=rt[i];
      update(rt[i],tmp,1,n,pos[a[i]],-1);
    }
    pos[a[i]]=i;
  }
}
int getfa(int u,int k){
  for(int i=21;i>=0;i--){
    if((k&(1<<i))==(1<<i)){
      u=fa[u][i];
    }
  }
  return u;
}
int main(){
  memset(head,-1,sizeof(head));
  scanf("%d",&n);
  rep(i,2,n+1){
    string s; int ff;
    cin>>s>>ff;
    int ID=gain(s);
    val[i]=ID; ff++;
    add(ff,i);
  }
  n++;
  bfs();
  rep(i,1,n) L[i]=inf,R[i]=0;
  dfs(1,1);
  build();
  scanf("%d",&q);
  while(q--){
    int p,k; scanf("%d%d",&p,&k); p++;
    int aimd=d[p]+k,l,r,aiml=-1,aimr=-1;
    l=L[aimd],r=R[aimd];
    while(l<=r){
      int mid=(l+r)/2;
      int faa=getfa(rid[mid],k);
      if(id[faa]>=id[p]) aiml=mid,r=mid-1;
      else l=mid+1;
    }
    l=L[aimd],r=R[aimd];
    while(l<=r){
      int mid=(l+r)/2;
      int faa=getfa(rid[mid],k);
      if(id[faa]<=id[p]) aimr=mid,l=mid+1;
      else r=mid-1;
    }
    if(getfa(rid[aiml],k)!=p||aiml<L[aimd]||aiml>R[aimd]||aimr<L[aimd]||aimr>R[aimd]) {
      printf("0\n");
      continue;
    }
    printf("%d\n",query(rt[aimr],0,1,n,aiml,aimr));
  }
  return 0;
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页