605D A. Board Game set+树状数组思想

题目链接: https://codeforces.com/gym/260204/problem/A

题意:

你现在有 n n n 种魔法,每种魔法 i i i 都有四个数值 a [ i ] , b [ i ] , c [ i ] , d [ i ] a[i],b[i],c[i],d[i] a[i],b[i],c[i],d[i] , 现在你有初值 x = 0 , y = 0 x=0,y=0 x=0,y=0 ,一个魔法 i i i 能被使用当且仅当满足 a [ i ] < = x , b [ i ] < = y a[i]<=x,b[i]<=y a[i]<=x,b[i]<=y 时,并且使用完毕后 x = c [ i ] , y = d [ i ] x=c[i],y=d[i] x=c[i],y=d[i] 。现在问你最少要用几个魔法,可以使得魔法 n n n 被使用。

做法:

我们将题目的背景看成一个二维的直角坐标系,将所有的 a [ i ] , b [ i ] a[i],b[i] a[i],b[i] 先画上去,再将 c [ i ] , d [ i ] c[i],d[i] c[i],d[i] 设为这个点的终点。假设我们到了一个点 c [ i ] , d [ i ] c[i],d[i] c[i],d[i] ,那么以这个点为右上角, ( 0 , 0 ) (0,0) (00) 为左下角的矩形中的未被走过的点都能达到了。

在这里插入图片描述

如上图,原来经过的点如果已经被删除的话,就不会到达 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2) 的复杂度了。

但是这要怎么存呢(也是在赛上没想出来的原因),先离散化,再用一个树状数组的思想,将点按横坐标向上存,纵坐标不变,每个点携带的信息除了 b [ i ] b[i] b[i] 之外,还有一个编号,查询的时候将所有查过的点清除即可。

可能讲的有点抽象,可以看看代码。

代码

#include<bits/stdc++.h>
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
typedef pair<int,int> pii;
typedef vector<int> Vi;
const int maxn=100005;
int tmp[maxn<<1],cnt,n,a[maxn],pre[maxn];
int b[maxn],c[maxn],d[maxn],dist[maxn];
set<pii> S[maxn<<1+5];
set<pii>::iterator it,last;
int lowbit(int x){
  return x&(-x);
}
void add(int x,pii p){
  while(x<(maxn<<1)){
    S[x].insert(p);
    x+=lowbit(x);
  }
}
Vi query(int x,int y){
  Vi ret; ret.clear();
  while(x){
    last=S[x].upper_bound({y,maxn});
    for(it=S[x].begin();it!=last;it++){
      ret.push_back(it->second);
    }
    S[x].erase(S[x].begin(),last);
    x-=lowbit(x);
  }
  return ret;
}
void bfs(){
  memset(dist,-1,sizeof(dist));
  memset(pre,-1,sizeof(pre));
  Vi First = query(1,0);
  queue<int> q;
  for(auto x:First) q.push(x),dist[x]=1;
  while(!q.empty()){
    int u=q.front(); q.pop();
    Vi nex=query(c[u],d[u]);
    for(auto v:nex){
      if(dist[v]==-1){
        dist[v]=dist[u]+1;
        pre[v]=u;
        q.push(v);
      }
    }
  }
}
int main(){
  scanf("%d",&n);
  tmp[++cnt]=0;
  rep(i,1,n){
    scanf("%d%d%d%d",&a[i],&b[i],&c[i],&d[i]);
    tmp[++cnt]=a[i],tmp[++cnt]=c[i];
  }
  sort(tmp+1,tmp+1+cnt);
  cnt=unique(tmp+1,tmp+1+cnt)-tmp-1;
  rep(i,1,n){
    a[i]=lower_bound(tmp+1,tmp+1+cnt,a[i])-tmp;
    c[i]=lower_bound(tmp+1,tmp+1+cnt,c[i])-tmp;
    add(a[i],{b[i],i});
  }
  bfs();
  if(dist[n]==-1) printf("-1\n");
  else{
    stack<int> Sa;
    int now=n;
    while(now!=-1){
      Sa.push(now);
      now=pre[now];
    }
    int sz=Sa.size();
    printf("%d\n",sz);
    for(int i=1;i<=sz;i++){
      printf("%d%c",Sa.top(),i==sz?'\n':' ');
      Sa.pop();
    }
  }
  return 0;
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页