CSS选择符有哪些?哪些属性可以继承?

CSS选择符:

        id选择器 (#id)

        类选择器 (.warning)

        标签选择器  (div、h1、p)

        相邻选择器 (h1+p)

        子选择器 (ul>li)

        后代选择器 (li a)

        通配符选择器 (*)

        属性选择器  (class="fff")

        伪类选择器 (a:hover, a:active)


可继承的属性:

        1.font-size

        2.font-family(通用字体系列)

        3.color

        4.text-indent(缩进文本)

        

        

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页