Bugku - 秋名山老司机

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_42357070/article/details/82083907

 

emm鬼算得出来。。。

 

import re
import requests

s = requests.Session()
r = s.get("http://120.24.86.145:8002/qiumingshan/")
searchObj = re.search(r'^<div>(.*)=\?;</div>$', r.text, re.M | re.S)
d = {
    "value": eval(searchObj.group(1))
}
r = s.post("http://120.24.86.145:8002/qiumingshan/", data=d)
print(r.text)

拿来学习备份,,,仅此而已

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页