percona插件监控mysql

准备环境

yum install mariadb-server -y

yum install php php-mysql -y

yum install zabbix-agent -y(需要zabbix源)

没有可以去清华源或者阿里源下载

例如:

rpm -ivh https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/zabbix/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-agent-3.0.18-1.el7.x86_64.rpm

下载安装percona-zabbix-templates

 wget -c https://www.percona.com/downloads/percona-monitoring-plugins/percona-monitoring-plugins-1.1.8/binary/redhat/7/x86_64/percona-zabbix-templates-1.1.8-1.noarch.rpm

rpm -ivh percona-zabbix-templates-1.1.8-1.noarch.rpm


启动mysql

添加用户root

mysqladmin -uroot password 123456

修改配置文件

cd /var/lib/zabbix/percona/scripts

vim  get_mysql_stats_wrapper.sh


vim ss_get_mysql_stats.php


重启zabbix-agent

systemctl restart zabbix-agent.service

测试key在服务端测试

先下载zabbix_get命令


在zabbix web界面

添加模板

完成没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试