Java 经纬度正则

6位小数经纬度正则匹配

1.纯粹做项目一些记录
2.适用匹配经度(-180.000000至180.000000)
2.适用匹配纬度(-90.000000至90.000000)

//经度
  public static final String LNG_PATTERN = "^[\\-\\+]?(0(\\.\\d{1,6})?|([1-9](\\d)?)(\\.\\d{1,6})?|1[0-7]\\d{1}(\\.\\d{1,6})?|180(\\.0{1,6})?)$";
//纬度
  public static final String LAT_PATTERN = "^[\\-\\+]?((0|([1-8]\\d?))(\\.\\d{1,6})?|90(\\.0{1,6})?)$";

  public static void main(String[] args) {
    Pattern p = Pattern.compile(LNG_PATTERN);
    System.out.println(p.matcher("181").matches());
    System.out.println(p.matcher("180.001").matches());
    System.out.println(p.matcher("180.0000").matches());
  }
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页