leetcode 剑指Offer 11.旋转数组的最小数字 Java

做题博客链接

https://blog.csdn.net/qq_43349112/article/details/108542248

题目链接

https://leetcode-cn.com/problems/xuan-zhuan-shu-zu-de-zui-xiao-shu-zi-lcof/

描述

把一个数组最开始的若干个元素搬到数组的末尾,我们称之为数组的旋转。输入一个递增排序的数组的一个旋转,
输出旋转数组的最小元素。例如,数组 [3,4,5,1,2][1,2,3,4,5] 的一个旋转,该数组的最小值为1

示例

示例 1:

输入:[3,4,5,1,2]
输出:1

示例 2:

输入:[2,2,2,0,1]
输出:0

初始代码模板

class Solution {
  public int minArray(int[] numbers) {
   
  }
}

代码

class Solution {
  public int minArray(int[] numbers) {
    int i = 0;
    int j = numbers.length - 1;
    while (i < j) {
      int m = i + (j - i) / 2;
      if (numbers[m] > numbers[j]) {
        i = m + 1;
      } else if (numbers[m] < numbers[j]) {
        j = m;
      } else if (numbers[m] == numbers[j]) {
        int min = numbers[i];
        for (int k = i; k <= j; k++) {
          min = Math.min(min, numbers[k]);
        }
        return min;
      }
    }

    return numbers[i];
  }
}
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字50 设计师:CSDN官方博客 返回首页