JS实现堆排序

// 第一个非叶子结点 arr.length/2-1
// 下沉 非叶子节点和自己的孩子比
// 从第一个非叶子节点开始比
function adjust(arr, target, len) {
  // 大顶堆:arr[i] >= arr[2i+1] && arr[i] >= arr[2i+2] 
  for (let i = target * 2 + 1; i < len; i = i * 2 + 1) {
    // 从自己的孩子中选一个较大的
    if (arr[i] < arr[i + 1] && i + 1 < len) {
      // 说明右孩子较大
      i++;
    }
    if (arr[target] < arr[i]) {
      [arr[i], arr[target]] = [arr[target], arr[i]];
      //接着下沉
      target = i;
    } else {
      // 如果两个孩子都比他小,说明他比下面的都大
      break;
    }
  }
}
// 构建最大堆
function createHeap (arr) {
  // 从第一个非叶子节点开始
  let start = parseInt(arr.length/2) - 1;
  for (let i = start; i >= 0; i--) {
    adjust(arr, i, arr.length);
  }
}
// 把根节点换到末尾,从最大堆的第一个非叶子节点开始交换调整 arr.length/2 -1
function heapSort(arr) {
  if (arr.length < 2) {
    return arr;
  }
  createHeap(arr);
  //console.log(arr);
  for (let i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
    // 根节点换到了末尾
    [arr[0], arr[i]] = [arr[i], arr[0]];
    // 这一次直接从顶端开始比较 注意长度在减少,因为后面的先前比较过了
    adjust(arr, 0, i)
  }
  return arr;
}
let arr = [4, 6, 8, 5, 9];
console.log(heapSort(arr));
发布了16 篇原创文章 · 获赞 0 · 访问量 325
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览