repter 使用的是无效数据源。有效数据源必须实现 IListSource 或 IEnumerable。

个人经历
之前遇到这个问题,没有解决,换了其他方式实现了我想要的功能,
今天又遇到这个问题,同样的调用方式,有的可以,有的不可以,于是仔细比对了代码
发现:

     ShippingList objShippingList =new ShippingList();
        while (objReader.Read())
        {
          objShippingList =new ShippingList()
          {
            ShippingDate = objReader["ShippingDate"].ToString(),
            ShippingStatus = objReader["ShippingStatus"].ToString(),
            Quantity = Convert.ToInt32(objReader["Quantity"]),
            ProductName = objReader["ProductName"].ToString(),
            SalesTime = objReader["SalesTime"].ToString(),
            ServiceTime = objReader["ServiceTime"].ToString(),
            SubTotalMoney = Convert.ToDecimal(objReader["SubTotalMoney"]),
            UnitPrice = Convert.ToDecimal(objReader["UnitPrice"]),
            Product = objReader["Product"].ToString(),
            SalesListDetailId= objReader["SalesListDetailId"].ToString(),
            Discount = Convert.ToInt32(objReader["Discount"])
          };
        }
        objReader.Close();
        return objShippingList ;

而正确的解决方案是:

 List<ShippingList> objlist=new List<ShippingList>();
        while (objReader.Read())
        {
          objlist.Add( new ShippingList()
          {
            ShippingDate = objReader["ShippingDate"].ToString(),
            ShippingStatus = objReader["ShippingStatus"].ToString(),
            Quantity = Convert.ToInt32(objReader["Quantity"]),
            ProductName = objReader["ProductName"].ToString(),
            SalesTime = objReader["SalesTime"].ToString(),
            ServiceTime = objReader["ServiceTime"].ToString(),
            SubTotalMoney = Convert.ToDecimal(objReader["SubTotalMoney"]),
            UnitPrice = Convert.ToDecimal(objReader["UnitPrice"]),
            Product = objReader["Product"].ToString(),
            SalesListDetailId= objReader["SalesListDetailId"].ToString(),
            Discount = Convert.ToInt32(objReader["Discount"])
          });
        }
        objReader.Close();
        return objlist;

封装在列表集合就可以了,不能封装成object 对象集合

 • 1
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

花落♡莫相离

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值