leetcode两数相加(c语言链表

leetcode两数相加(c语言链表

struct ListNode* addTwoNumbers(struct ListNode* l1, struct ListNode* l2){
  int x, y, num,flag=0;//flag是进位的值
  struct ListNode *p = l1, *q = l2;
  struct ListNode *cur = (struct ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
  cur->next = NULL;//整一个空链表
  struct ListNode *ret = cur;
  while(p != NULL || q != NULL){
    x = (p != NULL)? p->val :0;
    y = (q != NULL)? q->val :0;
    num = x + y + flag;
    flag = num /10;
    cur->next =(struct ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
    cur = cur->next;
    cur->val = num % 10;//是新建链表某位上的值
    cur->next=NULL;
    if(p!=NULL){
      p = p->next;
    }
    if(q!=NULL){
      q = q->next;
    }
  }
  if(flag>0){
    cur->next = (struct ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
    cur = cur->next;
    cur->val = 1;
    cur->next = NULL;
  }
  return ret->next;
}
参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

小狗无语

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值