java实用教程——组件及事件处理——对话框(颜色对话框,自定义对话框)

颜色对话框:
可以用javax.swing包中的JColorChooser类的静态方法
public staticColorshowDialog (Component
component, String title,
Color initialColor)

创建一个有模式的颜色对话框,其中参数component指定颜色对话框可见时的位置,颜色对话框在参数component指定的组件的正前方显示出来,如果
component为null,颜色对话框在屏幕的正前方显示出来。

title指定对话框的标题,initialColor指定颜色对话框返回的初始台调色板颜色。
用户通过颜色对话框选择颜色后,如果单击“确定”按钮,那么颜色对话框将消失,showDialog()方法返回对话框所选择的颜色对象。如果单击“ 撤销”按钮或关闭图标,那预览样品文本样品文本颜色对话框将消失,showDialog0方 法返回null.
在下面的例子19中,当用户单击按钮时,弹出一个颜色对话框,然后根据用户选择的颜色来改变窗口的颜色。程序中颜色对话框的运行效果如图9.19所示。

public class Example9_19 {
	  public static void main(String args[]) {
	   WindowColor win=new WindowColor();
	   win.setTitle("带颜色对话框的窗口"); 
	   win.setBounds(80,90,500,500);
	  }
	}

import java.awt.event.*; 
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class WindowColor extends JFrame implements ActionListener {
  JButton button;
  WindowColor() {
   button=new JButton("打开颜色对话框"); 
   button.addActionListener(this);
   setLayout(new FlowLayout());
   add(button);
   setVisible(true);
   setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
   Color newColor=JColorChooser.showDialog(this,"调色板",getContentPane().getBackground());
   if(newColor!=null) {
     getContentPane().setBackground(newColor); 
   }  
  }
}


在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

自定义对话框:

创建对话框与创建窗口类似,通过建立JDialog的子类来建立一个对话框类,然后这个类的一个实例,即这个子类创建的一一个对象,就是-个对话框。
对话框是一个容器,它的默认布局是BorderLayout,对话框可以添加组件,

实现与用户的交互操作。需要注意的是,对话框可见时,默认地被系统添加到显示器屏幕上,因此不允许将一个对话框添加到另-一个容器中。以下是构造对话框的两个常用构造方法。
●JDialog0构造-.个无标题的初始不可见的对话框,对话框依赖一个默认的不可见的窗口,该窗口由Java运行环境提供。

●JDialog(JFrame owner) 构造一 个无标题的初始不可见的无模式的对话框,owner是对话框所依赖的窗口,如果owner取null,对话框依赖一个默认的不可见的输入窗口的新标题窗口,该窗口由Java运行环境提供。

下面的使用自定义对话框更改窗口的标题

public class Example9_20 {
	  public static void main(String args[]) {
	   MyWindow win=new MyWindow();
	   win.setTitle("带自定义对话框的窗口"); 
	   win.setSize(620,360);
	  }
	}

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.util.Arrays;
public class MyWindow extends JFrame {
  JButton button; 
  JTextArea showRedBall ;//存放红球号码
  int [] redNumber;
  MyWindow() {
    init();
    setVisible(true);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
  void init() {
    button=new JButton("得到双色球彩票的一组红球"); 
    showRedBall = new JTextArea(10,20);
    showRedBall.setForeground(Color.red);
    
    this.setLayout(new FlowLayout());
    this.add(button);
    this.add(showRedBall);
    showRedBall.setLineWrap(true);
    //add(button,BorderLayout.NORTH); 
    
    
    //add(new JScrollPane(showRedBall),BorderLayout.CENTER); 
    button.addActionListener((e)->{
       redNumber = MyDialog.showRandomArrayDiolog
       (this,"红球号码","双色球对话框",MyDialog.YES_NO_OPTION,33,6);
       if(redNumber!=null) {
        Arrays.sort(redNumber);
        showRedBall.append(Arrays.toString(redNumber)+"\n"); 
       } 
     });
   Font f = new Font("",Font.BOLD,28);
   SetFont.setFont(f,button,showRedBall);
  }
}


import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.util.Random;
import java.util.Arrays;
public class MyDialog { 
  public static final int YES_NO_OPTION = 1;
  static int backNumber[] = null; //该返回的数组
  public static int[] showRandomArrayDiolog
  (Component parentComponent,String message,String title,int optionType,int max,int amount){ 
    JDialog dialog = new JDialog((JFrame)parentComponent);
    dialog.setModal(true);
    dialog.setTitle(title);
    JLabel mess = new JLabel(message);
    JTextField showArray = new JTextField(20);//显示得到的一组随机数
    int [] arraysNumber = getRandomNumber(max,amount);
    showArray.setText(Arrays.toString(arraysNumber));
    dialog.setLayout(new FlowLayout());
    JButton yesButton = new JButton();
    JButton noButton = new JButton();
    if(optionType==YES_NO_OPTION) {
      yesButton.setText("是(Yes)");
      noButton.setText("否(No)");
    }
    else {
      JOptionPane.showMessageDialog
       (parentComponent,"参数取值不正确","消息",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
      return backNumber;
    }
    dialog.add(mess);
    dialog.add(showArray);
    dialog.add(yesButton);
    dialog.add(noButton);
    yesButton.addActionListener((e)->{
        backNumber = arraysNumber;
        dialog.setVisible(false);
                  
       });
    noButton.addActionListener((e)->{
        dialog.setVisible(false);
       });
    Font f = new Font("",Font.BOLD,28);
    SetFont.setFont(f,mess,showArray,yesButton,noButton);
    dialog.setBounds(500,60,600,300);
    dialog.setDefaultCloseOperation(JDialog.DISPOSE_ON_CLOSE);
    dialog.setVisible(true);
    return backNumber;
  }
  private static int [] getRandomNumber(int max,int amount) {
   // 1至max之间的amount个不同随机整数(包括1和max)
   int [] randomNumber = new int[amount];
   Random random = new Random();
   int count = 0;
   while(count<amount){
     int number = random.nextInt(max)+1;
     boolean isInArrays=false;
     for(int m:randomNumber){//m依次取数组randomNumber元素的值
      if(m == number){
       isInArrays=true; //number在数组里了
       break;
      }
     }
     if(isInArrays==false){
      //如果number不在数组randomNumber中:
      randomNumber[count] = number;
      count++;  
     }
   }
   return randomNumber;
  }
}

import javax.swing.JComponent;
import java.awt.Font;
public class SetFont {
   public static void setFont(Font f,JComponent ...component){
     for(JComponent c:component)
      c.setFont(f);
   }
}

在这里插入图片描述

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

我们不生产代码,只是代码的搬运工

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值