js合并数组对象中key相同的数据,并以此key生成新对象

1.对象判断 

let newAarray = [];
  if (info.checkedNodes && info.checkedNodes.length > 0) {
   let idArray = [];

   info.checkedNodes.forEach(function (ele, i) {
    if (
     idArray.indexOf(info.checkedNodes[i].systemId) === -1 &&
     info.checkedNodes[i].systemId
    ) {
     newAarray.push({
      id: info.checkedNodes[i].systemId,
      menuList: [info.checkedNodes[i].key],
     });
     idArray.push(info.checkedNodes[i].systemId);
    } else {
     newAarray.forEach(function (dom, k) {
      if (newAarray[k].id == info.checkedNodes[i].systemId) {
       newAarray[k].menuList.push(info.checkedNodes[i].key); //把具有相同systemId的key值进行合并
      }
     });
    }
   });
  
   console.log(newAarray, '2222222');
  }

 

2、reduce

不足:有个bug,通过合并同类属性重组,它会给最后的数组添加空属性,然后也没找到是哪里来的,但是可以把最后的数组通过filter拿到有值的数据这种方法去除空属性。

//方法
const Group = (arr = [], key) => {
  return key
   ? arr.reduce((t, v) => {
     if (!t[v[key]]) {
      t[v[key]] = {
       id: v[key],
       menuList: [],
      };
     }
     t[v[key]].menuList.push(v.key);
     return t;
    }, [])
   : [];
 };


//使用
let resdata = Group(
   info.checkedNodes.filter((item) => item.systemId),
   'systemId',
  ).filter((item) => item);

 

 

 • 2
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

吃痴鱼

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值