go连接redis

版权声明:http://blog.csdn.net/robertkun https://blog.csdn.net/robertkun/article/details/78728751

go连接redis

package main

import (
  "fmt"
  "github.com/garyburd/redigo/redis"
)

func main() {
  // 连接redis数据库,指定数据库的IP和端口
  conn, err := redis.Dial("tcp", "x.x.x.x:6379")
  if err != nil {
    fmt.Println("Connect to redis error", err)
    return
    } else {
    fmt.Println("Connect to redis ok.")
  }

  // 函数退出时关闭连接
  defer conn.Close()

  // 执行一个set插入
  _, err = conn.Do("SET", "mykey", "superRobot")
  if err != nil {
    fmt.Println("redis set failed:", err)
  }

  // 读取指定set
  username, err := redis.String(conn.Do("GET", "mykey"))
  if err != nil {
    fmt.Println("redis get failed:", err)
  } else {
    fmt.Printf("Get mykey: %v \n", username)
  }
}

输出:Connect to redis ok.
Get mykey: superRobot

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭