go操作redis的有序集合(zset)

版权声明:http://blog.csdn.net/robertkun https://blog.csdn.net/robertkun/article/details/78733660

go操作redis的有序集合(zset)

package main

import (
  "fmt"
  "github.com/garyburd/redigo/redis"
)

func main() {
  // 连接redis数据库,指定数据库的IP和端口
  conn, err := redis.Dial("tcp", "36.99.16.197:6379")
  if err != nil {
    fmt.Println("Connect to redis error", err)
    return
    } else {
    fmt.Println("Connect to redis ok.")
  }

  // 函数退出时关闭连接
  defer conn.Close()

  // 执行一个有序zset插入
  _, err = conn.Do("ZADD", "mykey", "INCR", 1, "robot1")
  if err != nil {
    fmt.Println("redis set failed:", err)
  }

  // 再执行一个有序zset插入
  _, err = conn.Do("ZADD", "mykey", "INCR", 1, "robot2")
  if err != nil {
    fmt.Println("redis set failed:", err)
  }

  // 读取指定zset
  user_map, err := redis.StringMap(conn.Do("ZRANGE", "mykey", 0, 10, "withscores"))
  if err != nil {
    fmt.Println("redis get failed:", err)
  } else {
    fmt.Printf("Get mykey: %v \n", user_map)
  }

  for user := range user_map {
    fmt.Printf("user name: %v %v\n", user, user_map[user])
  }
}

输出:
Connect to redis ok.
Get mykey: map[robot1:1 robot2:1]
user name: robot1 1
user name: robot2 1

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试