Android开发之显示隐藏输入法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/rockykou/article/details/79947181
显示输入法
public static void showSoftInput(final Activity activity) {
    InputMethodManager imm =
        (InputMethodManager) activity.getSystemService(Activity.INPUT_METHOD_SERVICE);
    if (imm == null) return;
    View view = activity.getCurrentFocus();
    if (view == null) view = new View(activity);
    imm.showSoftInput(view, InputMethodManager.SHOW_FORCED);
}

显示输入法
public static void showSoftInput(final View view) {
    InputMethodManager imm =
        (InputMethodManager) Utils.getApp().getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
    if (imm == null) return;
    view.setFocusable(true);
    view.setFocusableInTouchMode(true);
    view.requestFocus();
    imm.showSoftInput(view, InputMethodManager.SHOW_FORCED);
}
隐藏输入法
public static void hideSoftInput(final Activity activity) {
    InputMethodManager imm =
        (InputMethodManager) activity.getSystemService(Activity.INPUT_METHOD_SERVICE);
    if (imm == null) return;
    View view = activity.getCurrentFocus();
    if (view == null) view = new View(activity);
    imm.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0);
}
隐藏输入法
public static void hideSoftInput(final View view) {
    InputMethodManager imm =
        (InputMethodManager) Utils.getApp().getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
    if (imm == null) return;
    imm.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0);
}
点击空白区域,隐藏输入法

在BaseActivity中,重写onTouchEvent

public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
    if(null != this.getCurrentFocus()){
      InputMethodManager mInputMethodManager = (InputMethodManager) getSystemService(INPUT_METHOD_SERVICE);
      return mInputMethodManager.hideSoftInputFromWindow(this.getCurrentFocus().getWindowToken(), 0);
    }
    return super .onTouchEvent(event);
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭