nginx 命令

1、查看状态或是否已经启动

ps axu| grep nginx

2、先停止

/usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop

3、配置nginx.conf复制到指定位置

/usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

4、重启

/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试