Saga

sagezk

“同心圆”布局管理器

第一次尝试自己写布局管理器,实用价值不大,核心代码和测试代码如下:ConcentricCirclesPanel.javaimport java.awt.Component;import java.awt.Container;import java.awt.Dimension;import java...

2008-11-20 21:46:00

阅读数 713

评论数 2

RandomUtil.getLotteryArray - 彩票数组

无重复值等概率随机数组(蹩脚的称呼) - 彩票数组(我的称呼) 的一个高效实现算法。 import java.util.Arrays;import java.util.Random;/** * RandomUtil - Random Tool Class. * @author SageZk(张长弓...

2008-07-16 15:24:00

阅读数 681

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除