ProtoBuf 常用序列化/反序列化API

1、C数组的序列化和反序列化API

//C数组的序列化和序列化API
bool ParseFromArray(const void* data, int size);
bool SerializeToArray(void* data, int size) const;
//使用
void set_people()       
{
  wp.set_name("sealyao");  
  wp.set_id(123456);    
  wp.set_email("sealyaog@gmail.com");
  wp.SerializeToArray(parray,256);
}

void get_people()       
{
  rap.ParseFromArray(parray,256);
  cout << "Get People from Array:" << endl;
  cout << "\t Name : " <<rap.name() << endl;
  cout << "\t Id : " << rap.id() << endl;
  cout << "\t email : " << rap.email() << endl;
}


2、C++ String的序列化和反序列化API

//C++string序列化和序列化API
bool SerializeToString(string* output) const;
bool ParseFromString(const string& data);
//使用:
void set_people()       
{
  wp.set_name("sealyao");  
  wp.set_id(123456);    
  wp.set_email("sealyaog@gmail.com");
  wp.SerializeToString(&pstring);
}

void get_people()       
{
  rsp.ParseFromString(pstring); 
  cout << "Get People from String:" << endl;
  cout << "\t Name : " <<rsp.name() << endl;
  cout << "\t Id : " << rsp.id() << endl;
  cout << "\t email : " << rsp.email() << endl;
}

3、文件描述符序列化和反序列化API

 //文件描述符的序列化和序列化API
 bool SerializeToFileDescriptor(int file_descriptor) const;
 bool ParseFromFileDescriptor(int file_descriptor);

 //使用:
void set_people()
{
  fd = open(path,O_CREAT|O_TRUNC|O_RDWR,0644);
  if(fd <= 0){
    perror("open");
    exit(0); 
  }  
  wp.set_name("sealyaog");
  wp.set_id(123456);
  wp.set_email("sealyaog@gmail.com");
  wp.SerializeToFileDescriptor(fd);  
  close(fd);
}

void get_people()
{
  fd = open(path,O_RDONLY);
  if(fd <= 0){
    perror("open");
    exit(0);
  }
  rp.ParseFromFileDescriptor(fd);
  std::cout << "Get People from FD:" << endl;
  std::cout << "\t Name : " <<rp.name() << endl;
  std::cout << "\t Id : " << rp.id() << endl;
  std::cout << "\t email : " << rp.email() << endl;
  close(fd);
}

4、C++  stream 序列化和反序列化API

//C++ stream 序列化/反序列化API
bool SerializeToOstream(ostream* output) const;
bool ParseFromIstream(istream* input);

//使用:
void set_people()
{
  fstream fs(path,ios::out|ios::trunc|ios::binary);
  wp.set_name("sealyaog");
  wp.set_id(123456);
  wp.set_email("sealyaog@gmail.com");
  wp.SerializeToOstream(&fs);  
  fs.close();
  fs.clear();
}

void get_people()
{
  fstream fs(path,ios::in|ios::binary);
  rp.ParseFromIstream(&fs);
  std::cout << "\t Name : " <<rp.name() << endl;
  std::cout << "\t Id : " << rp.id() << endl; 
  std::cout << "\t email : " << rp.email() << endl;  
  fs.close();
  fs.clear();
}


 • 12
  点赞
 • 75
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 6
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 6
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值