android中int与string的转换

将字体串转换成int类型有如下两种方法:


a、int i = Integer.parseInt(str);或者int i = Integer.parseInt(str,int i);

b、int i = Integer.valueOf(str).intValue();


将int类型转换成字符串有如下三种方法:


a、String s = Integer.toString(i);

b、String s = String.valueOf(i);

c、String s = "" + i;

阅读更多
个人分类: android
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

android中int与string的转换

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭