JAVA穷举法递归实现:查找一个数等于一组数中哪些数相加的和

(最近博客被盗了,此文章被删除,现在重新发一遍)

前两天,同事问我怎么处理这个问题:他手里有一个比较大的数,还有一堆乱七八糟的数,怎样找出那些数相加等于这个比较大的数。我想了想感觉这是个比较恶心的算法,在网上找了有很多例子,都觉得不太合适。我们把这个较大的数称作“和”,用sum表示,计算查找的时候我们可能会遇到一些问题:
1. sum没有规则,可能非常大,还可能带着小数点。所以不能用普通的int类型来计算。
2. 数组中可能存在多个集合符合条件,且元素个数不同,比如(1+2+3+4)=10,(4+6)=10。还有可能组中存在重复数据,比如(1+1+2)=4,(2+2)=4。这样用循环语句写就非常麻烦,应该用递归方法。
3. 会不会有的元素就等于“和”本身呢?


我想了一下午,觉得可以用穷举法暴力查找实现:
首先,我们拿到了一个乱七八糟的数组,我们先给他排个序,升序排序,从小到大。 
然后,为了增加循环递归的效率,先把相加结果肯定不等于sum的数去掉。数组已经是按大小个排序了,就用最大的数加最小的数,如果相加大于sum,那这个最大数在这个数组里跟谁加都不会等于sum,果断踢走。max+min>sum,则删除max。 
最后,数组都排完序了,“太大个”的都踢走了。剩下的就是我们要循环查找的数了。

double a={a0,a1,a2…..an},如果a[n]+a[n-1]>sum,跳过a[n-1],判断a[n]+a[n-2]和sum的关系;如果a[n]+a[n-2]<sum,则再查找(a[n]+a[n-2])+a[n-3]与sum的关系,循环调用此逻辑,可获我们要查找的结果a[n]+a[x]+….+a[y]=sum或者无任何元素相加等于sum。


 上代码

import java.util.ArrayList; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
 
public class CreateTest { 
  private static List<Integer> findNumIndex;// 存储符合条件的数组元素下表 
  private static boolean findon;// 是否可以从数组中找到相加等于“和”的元素 
  private static boolean someoneEqualSum;// 数组中是否有某个元素等于“和”本身 
  private static double[] a;// 数组 
  private static double sum;// “和” 
 
  public CreateTest(double[] a, double sum) { 
    this.a = a; 
    this.sum = sum; 
    findon = false; 
    findNumIndex = new ArrayList<Integer>(); 
    someoneEqualSum = false; 
  } 
 
  public void start() { 
    a = maopao(a);// 首先冒泡排序 
    List<Double> list = new LinkedList<Double>(); 
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {// 把double数组付给list 
      list.add(a[i]); 
    } 
    boolean flag = true; 
    do { 
      double mix = list.get(0);// 当前最小值 
      double max = list.get(list.size() - 1);// 当前最大值 
      if (max == sum) {// 找到等于“和”的元素,打个标记 
        someoneEqualSum = true; 
      } 
      if (mix + max > sum && flag) {// 删除没用的最大值 
        list.remove(list.size() - 1); 
      } else { 
        flag = false; 
      } 
    } while (flag); 
    startMath(list, sum); 
    if (!findon) { 
      System.out.println("未找到符合条件的数组"); 
    } 
  } 
 
  public double[] maopao(double[] a) { 
    for (int i = 0; i < a.length - 1; i++) { 
      for (int k = 0; k < a.length - 1 - i; k++) { 
        if (a[k] > a[k + 1]) { 
          double b = a[k]; 
          a[k] = a[k + 1]; 
          a[k + 1] = b; 
        } 
      } 
    } 
    return a; 
  } 
 
  public void startMath(List<Double> list, double sum) { 
    if (someoneEqualSum) {// 先输出等于“和”本身的数 
      System.out.println("相加等于" + sum + "的数组为:"); 
      System.out.println(sum); 
      System.out.println("-----------------------"); 
    } 
    for (int i = 0; i <= list.size() - 2; i++) { 
      findNumIndex.clear(); 
      findNumIndex.add(list.size() - 1 - i);// 记录第一个元素坐标 
      double indexNum = list.get(list.size() - 1 - i);// 从最大的元素开始,依次往前推 
      action(list, indexNum, list.size() - 1 - i, sum); 
    } 
  } 
 
  /** 
   * 递归方法 
   * 
   * @param list 
   *      被查询的数组 
   * @param indexsum 
   *      当前元素相加的和 
   * @param index 
   *      下一个元素位置 
   * @param sum 
   *      要匹配的和 
   */ 
  public void action(List<Double> list, double indexsum, int index, double sum) { 
    if (index == 0) 
      return; 
    if (indexsum + list.get(index - 1) > sum) {// 元素【index-1】太大了,跳到下一个元素继续遍历 
      action(list, indexsum, index - 1, sum); 
    } else if (indexsum + list.get(index - 1) < sum) {// 元素【index-1】可能符合条件,继续往下找 
      findNumIndex.add(index - 1);// 记录此元素坐标 
      indexsum = indexsum + list.get(index - 1);// 更新元素的和 
      action(list, indexsum, index - 1, sum); 
    } else if (indexsum + list.get(index - 1) == sum) { 
      findNumIndex.add(index - 1); 
      findon = true;// 告诉系统找到了 
      System.out.println("相加等于" + sum + "的数组为:"); 
      for (int a : findNumIndex) { 
        System.out.println(list.get(a)); 
      } 
      System.out.println("-----------------------"); 
      return; 
    } 
  } 
 
  public static void main(String[] args) { 
    double[] a = { 1, 8.3, 43, 22, 12, 7, 65, 100, 86, 97, 14, 53, 523, 
        555, 265, 74, 2, 556, 76, 98, 34, 78, 33, 50, 22 }; 
    double sum = 100; 
    CreateTest s = new CreateTest(a, sum); 
    s.start(); 
  } 
} 

执行的结果:
相加等于100.0的数组为:
100.0
-----------------------
相加等于100.0的数组为:
98.0
2.0
-----------------------
相加等于100.0的数组为:
97.0
2.0
1.0
-----------------------
相加等于100.0的数组为:
86.0
14.0
-----------------------
相加等于100.0的数组为:
78.0
22.0
-----------------------
相加等于100.0的数组为:
76.0
22.0
2.0
-----------------------
相加等于100.0的数组为:
65.0
34.0
1.0
-----------------------
相加等于100.0的数组为:
50.0
43.0
7.0
-----------------------
相加等于100.0的数组为:
43.0
34.0
22.0
1.0
-----------------------


代码优点:
1. 可输出多组符合条件的集合
2. 可以输出等于sum本身的元素
3. 循环递归调用
4. 支持小数点


代码缺点:
1. 程序有一个bug:如果sum=100,数组={98,2,1,1},输出的结果只有98+2=100。结果98+1+1=100被忽略了。
2. 穷举法暴力查找,效率差。

 • 0
  点赞
 • 5
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 2

打赏作者

shencomd

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值