BootDo框架页面的二级菜单没有菜单图标

在index_v1.html页面中,注释掉下面的:

<li th:each="menu : ${menus}"><a href="#"> 
  <i class="fa fa fa-bar-chart-o" th:class="${menu.attributes.icon}"></i>
    <span class="nav-label" th:text="${menu.text}">基础信息</span>
    <span class="fa arrow"></span>
  <ul class="nav nav-second-level">
     <li th:each="cmenu : ${menu.children}">
     <a class="J_menuItem"href="graph_echarts.html" 
     th:text="${cmenu.text}" th:href="${cmenu.attributes.url}">系统管理</a>
     </li>
  </ul>
</li>

在同一位置换为:

<!-- 增加页面的左侧的菜单栏的二级菜单的菜单图标---------2018-6-12-begin----->
  <li th:each="menu : ${menus}">
    <a href=" ">
    <i class="fa fa fa-bar-chart-o" th:class="${menu.attributes.icon}"></i>
    <span class="nav-label" th:text="${menu.text}">基础信息</span> <span class="fa arrow"></span>
    </a>
    <ul class="nav nav-second-level">
      <li th:each="cmenu : ${menu.children}">
        <a href="graph_echarts.html" class="J_menuItem" th:href="${cmenu.attributes.url}">
        <i class="fa fa fa-bar-chart-o" th:class="${cmenu.attributes.icon}"></i>
        <span class="nav-label" th:text="${cmenu.text}">基础信息</span>
      </a>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <!-- 增加页面的左侧的菜单栏的二级菜单的菜单图标---------2018-6-12-end----->

亲们,注意,只用于bootdo框架哦。

©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页