simonjay2007的专栏

Simon Tang's Blog!

标题:女孩子编程序,精典!!!!

吐舌头

result love(boy, girl)
  {
  if( boy.有房() and boy.有车() )
  {
  boy.set(nothing);
   return girl.嫁给(boy);
   }
  if( girl.愿意等() )
   {
   while(!(boy.赚钱 > 100,000 and girl.感情 > 8 ) )
   {
   for( day=1; day <=365; day++)
   {
   if( day == 情人节 )
   if( boy.givegirl(玫瑰) )
   girl.感情++;
   else
   girl.感情--;
 
   if( day == girl.生日)
   if( boy.givegirl(玫瑰) )
   girl.感情++;
   else
   girl.感情--;
   boy.拼命赚钱();
   }
   }
    if( boy.有房() and boy.有车() )
    {
   boy.set(nothing);
   return girl.嫁给(boy);
   }
   年龄++;
   girl.感情--;
   }
   return girl.goto( another_boy);
   }

阅读更多
文章标签: 编程
个人分类: 娱乐
想对作者说点什么? 我来说一句

经典线天线设计

2014年12月03日 4.78MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

标题:女孩子编程序,精典!!!!

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭