sql统计字段

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/sinat_20174131/article/details/79975505
SELECT activity_id, count(*) FROM activity_prize_lottery_record GROUP BY activity_id HAVING count(*) > 0
output:
+--------------+----------+--+
| activity_id |  _c1  |
+--------------+----------+--+
| 6      | 5648   |
| 9      | 3607   |
| 1      | 1388   |
| 4      | 7292   |
| 7      | 5439   |
| 5      | 2595   |
+--------------+----------+--+

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试