vue学习一(慕课网学习笔记)

一. 安装略过

二. 创建项目

     #vue init webpack fristProject

     #cd fristProject

     #npm run dev

三. 语法

     1.组件的选项

new Vue({
  data:{ //数据
   a:1,
   b:[]
  },
  methods:{ // 方法
   doSomething:function(){
    this.a ++;
   }
  },
  watch:{ //监听:a变化前后的值
   a:function(val,oldVal){
    console.log(val,oldVal)
   }
  }
})

     2.模板指令

//数据渲染
<p>{{a}}</p>
<p v-text="a"></p>
<p v-html="a"></p>

//控制模块隐藏
<p v-if="isShow"></p> //不渲染
<p v-show="isShow"></p> //渲染

//循环列表
<li v-for="item in items">
 <p v-text="item.label"></p>
</li>

//事件绑定
<button v-on:click="doThis"></button>
<button @click="doThis"></button> //简写

//属性绑定
<img v-bind:src="imgSrc"/>
<div :class={red:isRed}></div>
<div :class=[classA,classB]></div>


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试