Core Data 下简单联合查询例子

有如下关系表:


需要查询指定Dealer下的Acount里所有GoodsHide:

/**
 *	@brief	通过交易商CID与账户名获取当前用户设置的隐藏商品信息列表
 *
 *	@param 	dealerCID 	交易商CID
 *	@param 	accountName 	账户名
 *
 *	@return	当前用户设置的隐藏商品信息列表
 */
- (NSSet *)hidedGoodsCodeSetWithDealerCID:(NSString *)dealerCID accountName:(NSString *)accountName;
{
  NSEntityDescription *entity = [NSEntityDescription entityForName:@"Account" inManagedObjectContext:self.appDelegate.managedObjectContext];
  NSFetchRequest *fetchRequest = [[[NSFetchRequest alloc] init] autorelease];
  
  [fetchRequest setEntity:entity];
  NSPredicate *predicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"accountName = %@",accountName];
  [fetchRequest setPredicate:predicate];
  
  //查询此账户名的所有账户信息
  NSError *error = nil;
  NSArray *array = [[[NSArray alloc] initWithArray:[self.appDelegate.managedObjectContext executeFetchRequest:fetchRequest error:&error]] autorelease];
  if(!error){
    
    //通过交易商过滤
    NSPredicate *filter = [NSPredicate predicateWithFormat:@"inDealer.cid = %@",dealerCID];
    NSArray *accountArray = [array filteredArrayUsingPredicate:filter];
    
    if (accountArray.count > 0) {
      
      //获取此账户隐藏商品信息列表
      Account *account = [accountArray objectAtIndex:0];
      return account.goodsHide;
      
    } else {
      return nil;
    }
  }
  
  return nil;
}


 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

LichKingSZ

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值