UncaughtExceptionHandler 使用遇到的问题

Android应用保存log使用UncaughtExceptionHandler

UncaughtExceptionHandler,这个文件能够在应用发生异常的时候,把相应的log保存到你指定的文件中,
不需要看那logcat中长长的log,准确快速的定位到问题.至于这个文件怎么写,可以上午去查找.

使用它的时候,我遇到了下面的问题:
在应用程序出现异常的时候,程序不会退出,而是退到前面几个界面,原来保有的数据也因为

android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid())

这个原因,数据都没有保存,但是现在退到的这个界面,需要之前的数据,所以现在还不如直接终止程序,
让用户再次点击程序开始.
基于这个问题,我想让程序出现问题后,保存日志,然后直接退出.
通过上网找资料,有如下方案可用:


 • 用ActivityManager单列作为管理Activity,让每个界面入口都添加,然后在出现问题的时候,再把所有的界面通过它来关闭.它需要实现BaseActivity.java,然后每个界面来继承它,在抓取log后调用它
 • 用Application单利来管理它,方法和上述的ActivityManager一样,可是这个就可以实现关闭应用的功能.
ActivitityManager.java

public class ActivityManager {
  private ActivityManager() {

  }

  private Stack<Activity> mStack = new Stack<>();

  private static class Holder {
    private static ActivityManager mInstance = new ActivityManager();
  }

  public static ActivityManager getInstance() {
    return Holder.mInstance;
  }

  public void addActivity(Activity activity) {
    if (!mStack.contains(activity)) {
      mStack.add(activity);
    }
  }

  public void finishActivity(Activity activity) {
    if (mStack.contains(activity)) {
      mStack.remove(activity);
      activity.finish();
    }
  }

  public void finishActivity(Class<?> cls) {
    for (Activity activity : mStack) {
      if (activity.getClass().equals(cls)) {
        mStack.remove(activity);
        activity.finish();
      }
    }
  }

  public void finishAllActivitys() {
    int size = mStack.size();
    JftLogUtil.log("finishAllActivitys size = " + size);
    for (Activity activity : mStack) {
      mStack.remove(activity);
      activity.finish();
    }
//    android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid());
    System.exit(0);
  }

}
JftApplication.java
public class JftApplication extends Application {
  private JunPayUtils mJunPayUtils;
  private JunPayInfo mJunPayInfo;
  private List<Activity> mActivities;

  public JftApplication() {
    super();
    mActivities = new ArrayList<>();
    mJunPayUtils = new JunPayUtils();
    mJunPayInfo = new JunPayInfo();
  }

  private static class Holder {
    static JftApplication mInstance = new JftApplication();
  }

  public static JftApplication getInstance() {
    return Holder.mInstance;
  }

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    JFTExceptionHandler.getInstance().init(getApplicationContext());
  }

  public JunPayUtils getJunPayUtils() {
    return mJunPayUtils;
  }

  public JunPayInfo getJunPayInfo() {
    return mJunPayInfo;
  }

  public void addActivity(Activity activity) {
    mActivities.add(activity);
  }

  public void exit() {
    for (Activity activity : mActivities) {
      activity.finish();
    }
    System.exit(0);
  }
}

加油!以后多多加油!多多写博客!

发布了15 篇原创文章 · 获赞 0 · 访问量 6445
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览