Java以逗号分隔字符串

Java中将字符串转化为数组(以中文逗号、英文逗号、或者空格分隔)

 private String[] splitKeywords(String keywords) {
    if (StringUtils.isNotBlank(keywords)) {
      return StringUtils.split(tagKeywords, "\\,|\\,|\\ ");
    } else {
      return null;
    }
 }
  /**
   * 图片处理
   *
   * @param imageUrl 以逗号分割的地址字符串
   * @param type   0/小图 1/中等图
   * @return
   */
  public static String convertImage(String imageUrl, int type) {
    if (StringUtils.isBlank(imageUrl)){
      return null;
    }
    String[] image = imageUrl.split(",");
    StringBuilder sb = new StringBuilder(32);
    for (String img : image) {
      int lastDot = img.lastIndexOf(".");
      String path = img.substring(0, lastDot);
      String suffix = img.substring(lastDot);
      sb.append(path).append(type == 0 ? "_small" :"_medium").append(suffix).append(",");
    }
    return sb.delete(sb.length()-1, sb.length()).toString();
  }
阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

slient_love

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值