python-3 三大结构

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/smj20170417/article/details/80420951
if 条件表达式:

            语句1

            语句2

            .......

note:条件表达式后的冒号不能少

           根据缩进进行判断代码块


num=8
if num>8:
  print("大于8")
print("小于8")
num=8
if num>8:
  print("大于8")
else: print("小于8")没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭