liberalman的专栏

自由的人

排列组合 C语言实现

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int array[] = {1,2,3,4};

#define N 4
#define M 3
int results[N] = {0}; //保存已经找到的结果前缀数组
int results_end = 0; //结果前缀数组有效数据下标
int is_used[N] = {0}; //是否已经排列过了的标志

/**
 * 排列
 * @param deep 递归深度
 * @param n 数组最大长度
 */
void perm(int deep, int n)
{
  int i;
  if (deep > n) // 越界递归结束
  {
    return;
  }

  if (deep == n) // 找到结果,打印,递归结束
  {
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      printf("%d", results[i]);
    }
    printf("\t");
    return ;
  }

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    if (is_used[i] == 0)
    {
      is_used[i] = 1;
      results[deep] = array[i];
      perm(deep+1, n);
      is_used[i] = 0;
    }
  }
}

/**
 * 组合
 * @param deep 递归深度
 * @param n 数组最大长度
 * @param m 要查找的组合的长度
 */
void comb(int deep, int n, int m)
{
  int i = 0;
  if (deep > n) // 越界递归结束
    return ;
  if (results_end == m) // 找到结果,打印,递归结束
  {
    for (i = 0; i < m; i++)
    {
      printf("%d", results[i]);
    }
    printf("\t");
    return ;
  }
  results[results_end++] = array[deep];
  comb(deep+1, n, m); //向下一级递归
  results_end--;
  comb(deep+1, n, m); //向下一级递归
}

int main()
{
  int i = 0;
  printf("全排列:\n");
  perm(0, N);
  printf("\n1~%d的所有组合:\n", N);
  for(i=1; i<=N; i++){
    comb(0, N, i);
  }
  printf("\n");
  return 0;
}

运行结果
[root@centos6 data]# gcc test.c
[root@centos6 data]# ./a.out
全排列:
1234 1243 1324 1342 1423 1432 2134 2143 2314 2341 2413 2431 3124 3142 3214 3241 3412 3421 4123 4132 4213 4231 4312 4321
1~4的所有组合:
1 2 3 4 12 13 14 23 24 34 123 124 134 234 1234


始于2010-12-30,Tencent;更新至2016-06-02,杭州。

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/socho/article/details/51586749
文章标签: c语言
个人分类: 算法
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭