ubuntu安装的分区

韩顺平老师的分区方案:/boot      100M                                                 逻辑分区

                                           /swap      内存的两倍,但不要超过256M    逻辑分区

                                           /               尽量大                                               主分区我自己用的分区方案:   /boot       100M                                                 逻辑分区

                                          /swap       1G   他们说内存1G一下的分512M,内存1G以上的就分1G            逻辑分区

                                          /                 至少5G                                             主要分区

                                         /home        尽量大                                               逻辑分区
上次分区的时候不知到怎么的把/swap和/boot搞反了,开始用起来还没什么感觉  后来在虚拟机里边装winxp,可把我折腾死了,系统运行半分钟,卡3分钟,一直这样交替着,还好ubuntu可以重新调整分区    我用的Gparted分区编辑器

阅读更多
文章标签: ubuntu 虚拟机
个人分类: ubuntu
想对作者说点什么? 我来说一句

Ubuntu安装基础教程

2008年07月04日 923KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

ubuntu安装的分区

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭