kuangbin带你飞-K - 迷宫问题 -BFS

K - 迷宫问题

 
定义一个二维数组: 
int maze[5][5] = {

	0, 1, 0, 0, 0,

	0, 1, 0, 1, 0,

	0, 0, 0, 0, 0,

	0, 1, 1, 1, 0,

	0, 0, 0, 1, 0,

};

它表示一个迷宫,其中的1表示墙壁,0表示可以走的路,只能横着走或竖着走,不能斜着走,要求编程序找出从左上角到右下角的最短路线。
Input
一个5 × 5的二维数组,表示一个迷宫。数据保证有唯一解。
Output
左上角到右下角的最短路径,格式如样例所示。
Sample Input
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 1 0
Sample Output
(0, 0)
(1, 0)
(2, 0)
(2, 1)
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)
(3, 4)
(4, 4)

#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
#define max 5

int arr[max][max];
int dx[]={0,0,1,-1};
int dy[]={1,-1,0,0};
int front,rear;//队首,队尾 
struct code{
	int x;
	int y;
	int pre;//用来标记该点的上一个点 
} q[100];

void print(int i){//打印最短路径坐标 
	if(q[i].pre!=-1){
		print(q[i].pre);
		cout<<"("<<q[i].x<<", "<<q[i].y<<")"<<endl;
	}
}


void bfs(int x1,int y1){
	int a,b;
	q[front].pre=-1;
	q[front].x=x1;
	q[front].y=y1;
	while(front<rear){
		for(int i=0;i<4;i++){
			a=q[front].x+dx[i];//对队首的周围进行遍历 ,行列坐标发生变化 
			b=q[front].y+dy[i];
			if(a>=5 || a<0 || b<0 || b>=5 || arr[a][b]){//判断盖点是否可以经过 
				continue;
			}
			else{
				arr[a][b]=1;//标记此点已经走过,不再遍历 
				q[rear].x=a;//入队 
				q[rear].y=b;
				q[rear].pre=front;
				rear++;
			}
			if(a==4&&b==4){
				print(front);
			}
		}	
		front++;//队首出队 
	}
}


int main(){
	for(int i=0;i<max;i++)
		for(int j=0;j<max;j++){
			cin>>arr[i][j];
		}
	front=0;
	rear=1;
	cout<<"(0, 0)"<<endl;
	bfs(0,0);
	cout<<"(4, 4)"<<endl;
	return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试