Leetcode 122. Best Time to Buy and Sell Stock II

Java
与121不同的是,允许多次买卖,也就是说可以只要前一天的价格低于后一天,就赚取差价作为利润
class Solution {
  public int maxProfit(int[] prices) {
    int curr=0;
    int res=0;
    for(int i=0;i<prices.length-1;i++){
      curr=Math.max(0,prices[i+1]-prices[i]);
      res+=curr;
    }
    return res;
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭