C++ Primer 学习笔记-练习6.7的答案错了?

    我一直怀疑《C++ Primer Answer book》这本书是不是太过急于出版了。对于练习6.7,我写了一个test程序:
#include <string>
#include <vector>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 vector<string>svec;
 svec.reserve(1024);
 int n;
 cout<<" please input n :  ";
 cin>>n;
  do
 {
  if(n == 0) return 0;
  for(int i = 0; i < n; i++)
    svec.push_back("a");
  svec.resize( svec.size() + svec.size()/2 );
  cout <<"after resize  "<<svec.size()<<endl;
  cout <<" max size     "<<svec.max_size()<<endl;
  cout <<"capacity size "<<svec.capacity()<<endl;
  cout<<" please input n:  ";
  cout<<endl;
  svec.clear();
  }while(cin>>n);
}

gnu c++编译器上的执行的结果如下:


please input n :  256
 after resize  384
 max size     1073741823
capacity size 1024
 
 please input n:  512
 after resize  768
 max size     1073741823
capacity size 1024
 
 please input n:  1000
 after resize  1500
 max size     1073741823
capacity size 2000
 
 please input n:  1048
 after resize  1572
 max size     1073741823
capacity size 2000
 
 please input n: 0  //Exit

vc2003编译器执行结果如下:

please input n :  256
 after resize  384
 max size     153391689
capacity size 1024

 please input n:  512
 after resize  768
 max size     153391689
capacity size 1066
 
 please input n:  1000
 after resize  1500
 max size     153391689
capacity size 1599
 
 please input n:  1048
 after resize  1572
 max size     153391689
capacity size 1599
 please input n:  0 //exit

结论:
这道题没有确切的答案,如果谁有了确切的答案,那肯定是错误的!

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

stdHans

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值