[C程序设计语言]练习1-16 修改打印最长文本行的程序的主程序main, 使之可以打印任意长度的输入行的长度, 并尽可能多的打印文本。

程序 专栏收录该内容
12 篇文章 0 订阅
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAXLINE 1000

int getline(char line[], int maxline);
void copy(char to[], char from[]);

int main()
{
  int len = 0;
  int max = 0;
  int prevlen = 0;
  char line[MAXLINE];
  char longest[MAXLINE];
  char prevline[MAXLINE];

  do{
    len = getline(line , MAXLINE);
    if (len == 0){
      break;
    }

    if (prevlen == 0){ //如果之前没数据,说明是这一行的首次读取
      copy(prevline, line);
    } //如果不是首次读取,就不用再复制了

    if(len == MAXLINE - 1 && line[MAXLINE - 1] != '\n'){ //非正常结尾,说明要把上一次内容累加一下
        prevlen = prevlen + len;
        len = prevlen + len;
    }
    else{
      prevlen = 0; //正常结尾,清空前面缓存的长度
    }

    if (len > max){
      max = len;
      copy(longest, line);
    }
  }while(1);

  if (max > 0){
    printf("%d\t%s", max,longest);
  }
  return 0;
}

//getline函数:将一行读入s中并返回其长度
int getline(char s[], int lim)
{
  int c, i;

  for (i=0; i<lim-1 && (c=getchar()) != EOF && c !='\n'; ++i){
    s[i] = c;
  }
  if (c == '\n'){
    s[i] = c;
    ++i;
  }
  s[i] = '\0';
  return i;
}

//copy函数:将from复制到to;这里假定to足够大
void copy(char to[], char from[])
{
  int i;

  i = 0;
  while((to[i] = from[i]) != '\0')
    ++i;
}

经检验 可以实现相关功能

展开阅读全文
 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值