QT界面之美——对话框

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/sum_TW/article/details/61622468
#include "mainwindow.h"
#include <QMenu>
#include <QMenuBar>
#include <Qaction>
#include <QDialog>
#include <QDebug>
#include <QMessageBox>
#include <QFileDialog>


MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
  : QMainWindow(parent)
{
  QMenuBar *mBar=new QMenuBar();
  setMenuBar(mBar);
  QMenu* menu=mBar->addMenu("对话框");
  QAction* p1=menu->addAction("模态对话框");
  QAction* p2=menu->addAction("非模态对话框");
  connect(p1,&QAction::triggered,
      [=]()
      {
        QDialog dlg;
        dlg.exec();
        qDebug()<<"haha";
      });
  connect(p2,&QAction::triggered,
      [=]()
      {
        /*QDialog dlg;
        dlg.show();*/
        QDialog *p =new QDialog(this);//按下会创建 多次按键会多次创建 程序结束的时候释放
        p->setAttribute(Qt::WA_DeleteOnClose);//加了这一条窗口关闭的时候释放
        p->show();
        qDebug()<<"haha";
      });
  QAction* p3=menu->addAction("关于对话框");
  connect(p3,&QAction::triggered,
      [=]()
      {
        QMessageBox::about(this,"about","关于");
      });
  QAction* p4=menu->addAction("关于问题框");
  connect(p4,&QAction::triggered,
      [=]()
      {
        int ret=QMessageBox::question(this,"question",
        "Are you OK?",QMessageBox::Ok|QMessageBox::Cancel);
        switch(ret)
        {
          case QMessageBox::Ok:
              qDebug()<<"I am OK";
              break;
          case QMessageBox::No:
              qDebug()<<"I am No";
              break;
        }
      });
  QAction* p5=menu->addAction("文件对话框");
  connect(p5,&QAction::triggered,
      [=]()
      {
        //返回值是一个字符串
        //第一个参数是指定父对象
        //第二个参数是标题
        //第三个参数是路径
        QString path=QFileDialog::getOpenFileName(this,"open","../",
      "souce(*.cpp *.h);;Text(*.txt);;all(*.*)");//打开文件
        qDebug()<<path;
      }
      );
}

MainWindow::~MainWindow()
{

}

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页