js数组和树结构数据相互转换

数组转树结构采取递归和非递归两种方式,树结构转扁平化数组采取深度优先遍历(递归和非递归两种方式)和广度优先遍历实现。

let arr =[
  {id:2,name:'部门B',parentId:0},
  {id:3,name:'部门C',parentId:1},
  {id:1,name:'部门A',parentId:2},
  {id:4,name:'部门D',parentId:1},
  {id:5,name:'部门E',parentId:2},
  {id:6,name:'部门F',parentId:3},
  {id:7,name:'部门G',parentId:2},
  {id:8,name:'部门H',parentId:4}
];
/**
 * 数组转树 非递归求解
 * 利用数组和对象相互引用 时间复杂度O(n)
 * @param {Object} list
 */
function totree(list,parId) {
  let obj = {};
  let result = [];
  //将数组中数据转为键值对结构 (这里的数组和obj会相互引用)
  list.map(el => {
    obj[el.id] = el;
  })
  for(let i=0, len = list.length; i < len; i++) {
    let id = list[i].parentId;
    if(id == parId) {
      result.push(list[i]);
      continue;
    }
    if(obj[id].children) {
      obj[id].children.push(list[i]);
    } else {
      obj[id].children = [list[i]];
    }
  }
  return result;
}

let res1 = totree(arr,0)

/**
 * 数组转树 递归求解
 */
function toTree(list,parId){
	let len = list.length
	function loop(parId){
		let res = [];
		for(let i = 0; i < len; i++){
			let item = list[i]
			if(item.parentId === parId){
				item.children = loop(item.id)
				res.push(item)
			}
		}
		return res
	}
	return loop(parId)
}

let result = toTree(arr,0)

/**
 * 树转数组扁平化结构  
 * 深度优先遍历 堆栈 后进先出
 */
function deep(node){
	let stack = node,
		data = [];
	while(stack.length != 0){
		let pop = stack.pop();
		data.push({
			id: pop.id,
			name: pop.name,
			parentId: pop.parentId
		})
		let children = pop.children
		if(children){
			for(let i = children.length-1; i >=0; i--){
				stack.push(children[i])
			}
		}
	}
	return data
}
//console.log(deep(res1))

/**
 * 树转数组扁平化结构  
 * 深度优先遍历 递归
 */
function deepTraversal(data) {
  const result = [];
  data.forEach(item => {
    const loop = data => {
      result.push({
      	id: data.id,
				name: data.name,
				parentId: data.parentId
      });
      let child = data.children
      if(child){
      	for(let i = 0; i < child.length; i++){
					loop(child[i])
				}
      }
    }
    loop(item);
  })
  return result;
}
//console.log(deepTraversal(res1))

/**
 * 广度优先
 * 队列 先进先出
 */
function wideTraversal(node){
	let stack = node,
		data = [];
	while(stack.length != 0){
		let shift = stack.shift();
		data.push({
			id: shift.id,
			name: shift.name,
			parentId: shift.parentId
		})
		let children = shift.children
		if(children){
			for(let i = 0; i < children.length; i++){
				stack.push(children[i])
			}
		}
	}
	return data
}
//console.log(wideTraversal(res1))
 • 16
  点赞
 • 51
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 2

打赏作者

灿尔哈擦苏

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值