pb中自定义纸张打印

 long  ll_job  
ll_job  =  printopen()  
if  ll_job  =  -1  then  
   messagebox("提示","打印机未准备好")  
   return  
end  if  
//定制行距1/8英寸  1/8英寸 = 0.125 英寸 = 1.875 毫米
PrintSend(ll_job,  CHAR(27)+CHAR(48))  
//设定页长= 1/8 英寸 * 15 = 1.875 英寸
PrintSend(ll_job,  CHAR(27)+CHAR(67)+CHAR(29))  
//因为 1 英寸 = 25.4 毫米 ,所以最终的纸长是:
//= 1.875 英寸 * 25.4 = 47.625 毫米
//必须使用printdatawindow,这样才能利用刚才设置的打印控制码
printdatawindow(ll_job,dw_1)  
printclose(ll_job)  
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页