js forEach(function(){ //跳出循环的})

版权声明:所有原创文章未经本人同意不得随意转载,谢谢 https://blog.csdn.net/tangcc110/article/details/80534212
try{
    var array = ["first","second","third","fourth"];
    array.forEach(function(item,index){
        if(item == "third"){
            var a = aaaa;// first second 后就报错,就跳出循环了
            throw new Error("ending");//报错,就跳出循环
        }else{
            log(item);
        }
    })
}catch(e){
    if(e.message == "ending"){
        log("结束了") ;
    }else{
        log(e.message);
    }
}

Brief  summary:

        目前只有这种方法能break forEach循环,所以在这一点上是不方便的。

没有更多推荐了,返回首页