JS 获取当前日期、当月第一天、最后一天、近三月、近半年

获取当前日期

// 获取当前日期
  getCurrentDate(date) {
   let month = parseInt(date.getMonth() + 1);
   let day = date.getDate();
   if (month < 10) {
    month = "0" + month;
   }
   if (day < 10) {
    day = "0" + day;
   }
   return date.getFullYear() + "-" + month + "-" + day;
  },

获取当月第一天

// 获取当月第一天
  getCurrentMonthFirstDay() {
   let date = new Date();
   date.setDate(1);
   let month = parseInt(date.getMonth() + 1);
   let day = date.getDate();
   if (month < 10) {
    month = "0" + month;
   }
   if (day < 10) {
    day = "0" + day;
   }
   return date.getFullYear() + "-" + month + "-" + day;
   console.log("第一天", date.getFullYear() + "-" + month + "-" + day);
  },

当月最后一天

 // 获取当月最后一天
  getCurrentMonthLastDay() {
   let date = new Date();
   let currentMonth = date.getMonth();
   let nextMonth = ++currentMonth;
   let nextMonthFirstDay = new Date(date.getFullYear(), nextMonth, 1);
   let oneDay = 1000 * 60 * 60 * 24;
   let lastTime = new Date(nextMonthFirstDay - oneDay);
   let month = parseInt(lastTime.getMonth() + 1);
   let day = lastTime.getDate();
   if (month < 10) {
    month = "0" + month;
   }
   if (day < 10) {
    day = "0" + day;
   }
   return date.getFullYear() + "-" + month + "-" + day;
  },

近三月

createBeginDate() {
   var date = new Date();
   date.setMonth(date.getMonth() - 3);
   date.toLocaleDateString();
   var y = date.getFullYear();
   var m = date.getMonth() + 1;
   m = m < 10 ? "0" + m : m;
   var d = date.getDate();
   d = d < 10 ? "0" + d : d;
   const time = y + "-" + m + "-" + d;
   return time;
  },

近半年

createBeginMoreDate() {
   var date = new Date();
   date.setMonth(date.getMonth() - 6);
   date.toLocaleDateString();
   var y = date.getFullYear();
   var m = date.getMonth() + 1;
   m = m < 10 ? "0" + m : m;
   var d = date.getDate();
   d = d < 10 ? "0" + d : d;
   const time = y + "-" + m + "-" + d;
   return time;
  },

方法都在这儿,需要的时候直接复制粘贴方法调用即可;例 this.getCurrentMonthFirstDay(new Date()); //获取当月第一天格式 2021-03-01

评论 1 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

而巴拉巴拉已

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值