VC 日期转CString

 

CString str;
CTime t 
= CTime::GetCurrentTime();
str.Format(
"%d-%d-%d",t.GetYear(),t.GetMonth(),t.GetDay());


CString strTime;
CTime tTime 
= CTime::GetCurrentTime();
strTime 
= tTime.Format("%Y-%m-%d %H:%M:%S");
阅读更多
上一篇深入分析MFC文档视图结构(项目实践)
下一篇vc 多线程下调用其他VIEW或者DOCUMENT变量。
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭