iOS 设置cell的在tableView中的间隔距离

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/tiebanshao/article/details/74757312


- (void)setFrame:(CGRect)frame{
//  frame.origin.x += 10;
  frame.origin.y += 10;
  frame.size.height -= 10;
//  frame.size.width -= 20;
  [super setFrame:frame];
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试