vc++使用odbc api连接数据库

初次写博客,不知道效果怎样,我希望在这里,能和大家共同建立起一个交流平台,探讨技术

下面是我最近,做得事:使用odbc api 进行访问数据库,我这使用C++来编写的,希望对大家能有帮助

 

 

#include <windows.h>
#include <sql.h>
#include <sqlext.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
 SQLHANDLE hEnv;
 SQLHANDLE hDBC;
 SQLHANDLE hSTMT;
 SQLRETURN retcode;
 SQLRETURN retcode_1;
 SQLCHAR pszId[30], pszName[30], pszTelephone[30];
 SQLINTEGER iName, iId, iTele;

 SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, NULL, &hEnv);
 SQLSetEnvAttr(hEnv, SQL_ATTR_ODBC_VERSION,(SQLPOINTER) SQL_OV_ODBC3, SQL_IS_INTEGER);
 SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC,hEnv,&hDBC);

 try
 {
  retcode = SQLConnect(
   hDBC,
   (SQLCHAR*) "tomsky", SQL_NTS,
   (SQLCHAR*) "sa", SQL_NTS,
   (SQLCHAR*) "", SQL_NTS);
 }
 catch(...)
 {
  cout << "connecting is error!" << endl;
 }

 SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT,hDBC,&hSTMT);
 SQLCHAR sql[] = "select * from testTable;";
 
 try
 {
  retcode_1 = SQLExecDirect(hSTMT, sql, SQL_NTS);
 }
 catch(...)
 {
  cout << "execute sql error!" << endl;
 }

 while(SQL_NO_DATA != SQLFetch(hSTMT))
 {
  SQLGetData(hSTMT, 1, SQL_C_CHAR, pszId, 30, &iId);
  SQLGetData(hSTMT, 2, SQL_C_CHAR, pszName, 30, &iName);
  SQLGetData(hSTMT, 3, SQL_C_CHAR, pszTelephone, 30, &iTele);
  cout << "pszId:" << pszId << endl;
  cout << "pszName:" << pszName << endl;
  cout << "pszTelephone:" << pszTelephone << endl;
 }

 SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hSTMT);
 SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, hDBC);
 SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, hEnv);
 return 0;
}

如有疑问请大家多指教
阅读更多
个人分类: 数据库
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭