ORACLE迁移中的一些经验(二)批量导出job,并在目标库创建

1、 批量导出创建job,语句如下:

SELECT  'SYS.dbms_job.submit(job => :job,what => '''||what||''',next_date => to_date('''||to_char(next_date,'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss')||''', ''dd-mm-yyyy hh24:mi:ss''),interval => '''||INTERVAL||''');' FROM dba_jobs; 

例子:

SQL> SQL> SELECT  'SYS.dbms_job.submit(job => :job,what => '''||what||''',next_date => to_date('''||to_char(next_date,'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss')||''', ''dd-mm-yyyy hh24:mi:ss''),interval => '''||INTERVAL||''');' FROM dba_jobs; 


'SYS.DBMS_JOB.SUBMIT(JOB=>:JOB,WHAT=>'''||WHAT||''',NEXT_DATE=>TO_DATE('''||TO_CHAR(NEXT_DATE,'DD-MM-YYYYHH24:MI:SS')||''',''DD-MM-YYYYHH24:MI:SS''),INTERVAL=>'''||INTERVAL||''');'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYS.dbms_job.submit(job => :job,what => 'xyz_pkg.xyz_p1;',next_date => to_date('21-11-2015 15:26:22', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'),interval => 'sysdate+1/1440');
SYS.dbms_job.submit(job => :job,what => 'xyz_pkg.xyz_p2;',next_date => to_date('21-11-2015 15:26:17', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'),interval => 'sysdate+1/1440');


2、新库创建JOB

将上面产生的语句加入至:

VAR job NUMBER
begin
SYS.dbms_job.submit(job => :job,what => 'xyz_pkg.xyz_p1;',next_date => to_date('21-11-2015 15:26:22', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'),interval => 'sysdate+1/1440');
SYS.dbms_job.submit(job => :job,what => 'xyz_pkg.xyz_p2;',next_date => to_date('21-11-2015 15:26:17', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'),interval => 'sysdate+1/1440');
COMMIT;
END;

使用SYS执行就可以了。


2、然后修改job的属主

脚本如下:

set serveroutput on
declare
    v_job_id number;
    v_user varchar2(50);
    v_nlsenv VARCHAR2(4000);
    cursor c_tab is select job,schema_user,nls_env from dba_jobs where log_user='SYS';
begin
    open c_tab;
    loop
         fetch c_tab into v_job_id,v_user,v_nlsenv;
         exit when c_tab%NOTFOUND;
         sys.dbms_ijob.CHANGE_ENV(v_job_id,'TONY','TONY','TONY',v_nlsenv);   ----修改目标用户
         commit;
    end loop;
    close c_tab;
end;
/

修改完属主,JOB就迁移完成了。

阅读更多
个人分类: ORACLE项目经验
上一篇ORACLE迁移中的一些经验(一)批量导出sequence
下一篇ORACLE迁移中的一些经验(三)批量导出index 建索引、用户、权限等语句
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭